Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN roootz B.V., Veerstraat 8C,  gevestigd en kantoorhoudende te
Oude wetering, K.v.K. nummer 91231671
hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
koper: niet-consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper
waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 1 maand na de datum van de
offerte.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in
de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.
3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties
genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper
geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper
schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij
anders aangegeven.

Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek – warehouse. Wanneer er als leveringsconditie één van de Incoterms is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden
afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking
worden gesteld.
3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper
zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd
1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker
een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering
geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd
elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er niet
verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften
die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.
Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is
gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken
van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk
te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts
te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van
het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd
conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende
gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen
die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van
gebruiker schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker
zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn
dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig
kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is
gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie
1. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot
de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de
zaak. Gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist
opvolgen van instructies.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende
verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker danwel aan en
door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen,
al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken
aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering
op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste zaken zijn geleverd;
of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na
aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden
na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane
bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
–       in Euro
–       exclusief BTW
–       op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden
–       exclusief transportkosten
–       af fabriek
2. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot
verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering
significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of
anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Emballage
1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren.
Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit
voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending
en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt,
is de gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen,
mits de gebruiker deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 15. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven
wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper
is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5%
per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen
van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde
rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt
de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Gebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als
geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker
of haar ondergeschikten;
3. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker
in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker
aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de
transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te
komen, werkstakingen in het bedrijf van de gebruiker en – of de producent inbegrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk
is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat
er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting
De rechter in het land van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden
voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing.
Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.